Polityka prywatności:

1. Informacja o Administratorze

Administratorem Państwa danych jest IntraSoft-TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220815, REGON 140523927, NIP 11326112092.

2. Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy drogą mailową na adres: kontakt@intrasoft.com.pl lub drogą pocztową na adres: IntraSoft-TSI Sp. z o.o., ul. Postępu 21 A, 02-676 Warszawa.

3. W jaki sposób chronimy państwa dane?

IntraSoft-TSI stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były odpowiednio chronione. Zapewniamy, że Państwa dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

4.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane, w zależności od okoliczności, w jakich zostały pozyskane, przetwarzane są:

 • do celów rekrutacji prowadzonych na potrzeby realizowanej przez nas działalności zgodnie z profilem określonym w KRS. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu, zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia RODO jest Państwa zgoda;
 • w celach prowadzących do podpisania umów handlowych w ramach prowadzonej przez nas działalności, zgodnie z Art. 44 ww. Rozporządzenia,
 • w celach zatrudniania pracowników, czyli sfinalizowania procesu zatrudniania pracowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,
 • w celach skutecznego zapewnienia świadczeń dodatkowych dla pracowników oraz współpracowników    IntraSoft-TSI

5. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 • naszym upoważnionym pracownikom w celu realizowania procesów rekrutacji,  zatrudnienia
 • partnerom handlowym;
 • firmom prowadzącym obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo – płacową;
 • organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi;
 • firmom windykacyjnym;
 • kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń,
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – np. dostawcom usług IT,  – podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Zapewniamy, że udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, podobny instrument prawny lub w oparciu o obowiązek prawny.

6. Jak długo przetwarzamy dane?

Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej, jeśli byłoby to  niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez IntraSoft-TSI przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

8. Czy musicie Państwo przekazać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych w procesach rekrutacji ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie danych w zakresie danych kontaktowych, przebiegu ścieżki zawodowej, posiadanych szkoleniach oraz informacji będących kryterium uwzględnienia w procesach rekrutacyjnych uniemożliwi Państwu znalezienie się na liście kandydatów w tych procesach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem.

 

©2024 Intrasoft-Tsi. All Rights Reserved.